Obchodní podmínky pro návštěvníky konference LIFMAT

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akci LIFMAT 2023, organizovanou společností Magicware, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1. Společnost magicware, s.r.o., se sídlem Krohova 2212/75, 160 00 Praha 6, IČ 62576836, IDČ CZ62576836, zapsaná v obchodním rejstříků vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 32719, zastoupená Ing. Tomášem Novosade, jednatelem společnosti, dále pak jen „Společnost“, vydává tyto Obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na vzdělávací konferenci LIFMAT 2023, konající se 24. a 25.10.2023 v Praze.

2. Prodej vstupenek

1. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek www.lifmat.cz výzvu k podání návrhůna uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”), se nepoužije.

2. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení nákupu vstupenek.

3. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.lifmat.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen „Objednávka“). Přijetím Objednávky Společnost vstupenku Navrhovateli zarezervuje.

4. Odesláním Objednávky souhlasí Navrhovatel s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údaju. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 OZ součást obsahu 2 Smlouvy.

5. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.

6. S ohledem na charakter vzdělávací akce a cenu vstupenky se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ.

7. Úhrada kupní ceny vstupenky je možná online platební kartou.

8. Společnost zašle Navrhovateli vstupenku a pokyny pro registraci v applikaci konference emailem. V této aplikaci bude mít Navrhovatel svou platnou vstupenku.

9. Vstupenka je vázána na konkrétního účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky (“Účastník”). Účastníka lze na žádost změnit -žádost o změnu Účastníka u placených vstupenek je možné bezplatně podat nejpozději dne 20.10.2023.

3. CENA VSTUPENEK

1.Cena vstupenek na Odbornou konferenci:

Vstup pro 1 osobu:
při registraci do 1.9.2023: 2 700 Kč
při registraci po 1.9.2023: 3 700 Kč

Cena za osobu při nákupu 3 vstupenek:
při registraci do 1.9.2023: 2 500 Kč
při registraci po 1.9.2023: 3 500 Kč

Cena za osobu při nákupu 4 vstupenek:
při registraci do 1.9.2023: 2 000 Kč
při registraci po 1.9.2023: 3 000 Kč

Účast na společenském večeru pro 1 osobu:
při registraci do 1.9.2023: 1 600 Kč
při registraci po 1.9.2023: 1 800 Kč

2.Cena vstupenek na veřejnou konferenci a LIFMAT Market
vstup pro 1 osobu:
při registraci do 1.9.2023: 99 Kč
při registraci po 1.9.2023: 199 Kč

3. Při nemožnosti účasti Účastníka na akci LIFMAT 2023 se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna Účastníka podle čl. II. bod 9. těchto Obchodních podmínek.

4. V případě zrušení akce náleží Navrhovateli plná náhrada ceny vstupenek.

5. Bod 3 čl. III. se nepoužije, pokud dojde ke vzniku okolností, které jsou mimo kontrolu kterékoliv ze stran (Společnost nebo CUBEX Centrum Praha jako místo konání), jako je například Vyšší moc, válka, teroristický útok, vládní opatření, katastrofa, stávky, občanské nepokoje nebo omezení přepravy, a pokud v důsledku těchto okolností bude nezákonné či 3 nemožné, aby konference LIFMAT proběhla v termínu 24. a 25.10.2023. V takovém případě bude Společnost neprodleně řešit náhradní termín konání konference a vstupné vracet nebude. Oznámí náhradní nejbližší možný termín konání konference LIFMAT 2023. Toto ustanovení platí také v konkrétní souvislosti s výskytem COVID-19, charakterizovaným Světovou zdravotnickou organizací dne 11. března 2020 jako pandemie: pokud země, stát nebo provincie, kde se nachází místo konání, tedy Praha, nebo země, stát(y) či provincie, ze kterých cestuje většina účastníků akce, vydají nařízení, doporučení, oznámení či upozornění (dále společně jen „Oznámení“) doporučující cestujícím, aby necestovali do města, kde se nachází místo konání, vyhnuli se shromážděním o velikosti zamýšlené akce – tedy konference LIFMAT 2023 nebo v důsledku pandemie COVID-19 setrvali na místě/zůstali doma. I v tomto případě Společnost vracet vstupné nebude a vyhlásí náhradní termín konání konference LIFMAT 2023.

4. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Na zákazníky a účastníky vzdělávací akce, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek.

5. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. července 2023 a vztahují se na koupě vstupenek na LIFMAT 2023. Následně mohou být podmínky nahrazeny novým zněním. Neúčinností podmínek není dotčena účinnost Zásad ochrany osobních údaju, které zůstávají účinné samostatně i nadále.

2. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům a zájemcům stejně jako případné nároky Navrhovatelů či zájemců vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho (slovy: jednoho) roku.

2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto obchodních podmínek, zejména cenu vstupenky.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

4. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

Kontakt

6. - 7.6. 2024 Hotel Grandior Na Florenci 29 110 00 Praha 1 Kontaktní údaje Lifmat Petra Roubíková LIFMAT Event manager +420 725 901 779 info@lifmat.cz MagicWare, s.r.o. Budova Nejvyššího Kontrolního Úřadu Jankovcova 1518/2 170 00 Praha 7, Holešovice
photo