SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ LIFMAT

Registrací v aplikaci „LIFMAT App“ běžící na platformě PROFI-LOG Health History (dále jen „Aplikace“) dávám výslovný souhlas společnosti Magicware, s.r.o., IČO 62576836, se sídlem Praha 6, Krohova 2212, PSČ 16000 (dále jen „Magicware“), která Aplikaci provozuje a je tedy správcem osobních dat, ke zpracování mých osobních údajů zahrnujících jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, (dále jen „Osobní údaje“) a všechny další zdravotní údaje které do systému vložím nebo nechám vložit třetími osobami.

Účelem zpracování Osobních údajů je demonstrace zdravotní telemetrie a principů telemedicíny pro účastníky akcí LIFMAT či sympatizanty s náplní akce. Údaje, slouží k demonstraci technologií a nejsou určené k žádným závazným medicínským zpracováním jako je diagnostika či interpretace dat. Data přijatá jsme připraveni předávat dalším projektům (třetím osobám) JEN na základě souhlasu a projevení vůle uživatele (aktivní propojení zadané uživatelem).

Beru na vědomí, že Osobní údaje budou zpracovávány společností MagicWare s.r.o., IČO 62576836 a nebudou dostupné třetím stranám, mimo subjektů, které pro Magicware zajišťují správu a údržbu Aplikace s respektem účelu jejich pořízení a správy. Osobní údaje budou vyžité k vytvoření profilu a vašemu přístupu do aplikace a budou zobrazeny na stanovištích výstavy LIFMAT (kde je použita aplikace pro plnění a čtení dat PROFI-LOG/LIFMAT POINT), kde slouží především k identifikaci uživatele.

Nechce-li uživatel zobrazovat osobní data, ale chce vyzkoušet principy, které aplikace demonstruje, lze provozovat účet anonymně, pod přezdívkou. Jméno a příjmení ani zadání e-mailu není vyžadováno.

Vložené osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání mé registrace v Aplikaci (tj. po dobu trvání existence mého profilu v Aplikaci). Vložené údaje nejsou verifikovány a tak k nim přistupují i případní další účastníci procesu.

Jsem oprávněn/a svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zrušením svého profilu v Aplikaci, přímo v jejím nastavení. Odvolání souhlasu se nijak nedotýká zákonnosti zpracování Osobních údajů na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Jsem srozuměn/a s tím, že mohu požádat Magicware o informace týkající se Osobních údajů, o jejich rozsahu, způsobu zpracování a archivace a požádat o přístup k nim. Dále jsem oprávněna požádat o opravu a/nebo doplnění Osobních údajů, jejich přenos, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování. V případě, že budu mít pochybnosti o tom, že jsou Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, jsem oprávněn/a se obrátit na Magicware a požádat o vysvětlení, o zjednání nápravy. Veškerá práva jsem oprávněn/a uplatňovat na e-mailové adrese:info@magicware.cz, a/nebo osobně či písemně na adrese provozovny Magicware, Jankovcova 2.

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a, že poskytnutí souhlasu je nezbytné pro registraci v Aplikaci a její užívání a bez poskytnutí souhlasu nelze registraci provést a Aplikaci užívat.

Souhlas s pořizováním audiovizuálního materiálu
Souhlasím s užitím pořízených fotografií a videozáznamu, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny). Rovněž souhlasím s tím, aby Pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií a videozáznamu jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Pořizovatele. Souhlasím s tím, že fotografie video záznam může být změněn, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část. Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu své výše uvedené osobní údaje (dále jen „údaje“) a poskytuji Pořizovateli svůj výslovný souhlas s tím, aby Pořizovatel, případně třetí osoby, jimž Pořizovatel poskytne licenci k užití fotografií a videozáznamu, tyto údaje shromažďovaly, zpracovávaly a ukládaly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kontakt

Hotel Grandior Na Florenci 29, Praha 1, 110 00 Kontaktní údaje Lifmat Petra Roubíková LIFMAT Event manager +420 725 901 779 info@lifmat.cz MagicWare, s.r.o. Budova Nejvyššího Kontrolního Úřadu Jankovcova 1518/2, Praha 7, Holešovice, 170 00
photo